1.Mô tả công việc – Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp và quản lý nợ. – Thực hiện quản lý nợ phải thu, phải trả. (theo dõi, đối chiếu, đôn đốc tiến độ thanh toán công nợ). Lên kế hoạch thu hồi hoặc có đề...

1.Mô tả công việc – Thực hiện quản lý công nợ phải thu, phải trả. – Lưu trữ, quản lý, cập nhật theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng. – Lập danh sách công nợ, theo dõi, đối chiếu tiến độ thanh...

1.Mô tả công việc – Xuất hóa đơn cho khách hàng khi nhận yêu cầu xuất hóa đơn – Khi xuất hóa đơn phải đúng, đủ và chính xác theo yêu cầu – Cuối tháng, sắp xếp hóa đơn theo số thứ tự, check bảng kê hóa đơn...

1.Mô tả công việc – Nhận kế hoạch vận chuyển từ khách hàng và BP chăm sóc khách hàng để sắp xếp kế hoạch , điều phối, kiểm soát xe vận tải hàng ngày – Lập bảng kê bằng excel, lập file, nhập giá bằng phần mềm...

1.Mô tả công việc - Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ. - Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận vận chuyển trong nước và quốc tế - Trao đổi, thương lượng...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn