1. Mô tả công việc Các công việc liên quan đến: BHXH, Thuế TNCN, Tính lương và thanh toán lương. Tiếp nhận thông tin tạm ứng và giải quyết tạm ứng lương cho nhân viên theo yêu cầu Xây dựng kỳ tính lương theo các...

1. Mô tả công việc Thực hiện quản lý công nợ phải thu, phải trả. Lưu trữ, quản lý, cập nhật theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng. Lập danh sách công nợ, theo dõi, đối chiếu tiến độ...

1. Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì công tác hạch toán kế toán, đối chiếu, khóa sổ và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty tuân thủ các qui định kế toán tài chính hiện hành. -...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn